تبدیل (کانورژن Conversion)


کانورژن یا تبدیل هدف یک وب سایت است. هدف یک وب سایت از بیشتر دیده شدن، خود بیشتر دیده شدن نیست بلکه تبدیل بازدید کننده موقت به دائمی یا تبدیل بازدید کننده به خریدار محصولات و یا خدمات یک وب سایت است. هدف از ساخت یک وب سایت رسیدن به تعداد قابل شمارشی از مشتریان است. اضافه شدن کلیک، افزوده شدن به کاربران دائمی و فروش از نمونه های بارز کانورژن یا تبدیل است.

  شماره تماس: 22915155 021