محتوای تکراری (Duplicate content)


بوضوح به صفحه ای که محتوای آن مشابه یک صفحه دیگر یا با یک صفحه دیگر یکسان است را محتوای تکراری گویند. یک سایت با محتوای تکراری حتی اگر از سوی موتورهای جستجو جریمه نشود، ولی اعتبار کمتری بدلیل محتوای کپی دریافت می کند. این اعتبار کمتر دریافت شده بدلیل کپی بودن محتوا از روی متن یا محتوای اصلی است.

سئو با گوگل فرست در شبکه های اجتماعی