Alt Text


ALT TEXT، یا همان توضیح عکس، که معمولا به کاربر نمایش داده می شود، مگر آنکه آن عکس توسط مرورگر قابل تحویل یا نمایش نباشد. ALT TEXTها از آنرو ابزار مهمی هستند که موتورهای جستجو نمی توانند تفاوت بین عکس ها را تشخیص دهند. ALT TEXT تنها جایی است که اسپایدر می تواند محتوای متفاوتی را با آنچه کاربر درک می کند، دریافت دارد؛ ولی بدلیل اینکه این ALT TEXT برای کاربر قابل دسترسی است، وقتی توضیح عکس بطور دقیق مرتبط با محتوای عکس نگارش شده باشد، یک مفهوم را تداعی می کند. این بدان معنی است که آلت تکست باید با محتوای عکس ارایه شده برابر باشد تا کاربر و اسپایدر موتور جستجو یک مفهوم را دریافت دارند.

سئو با گوگل فرست در شبکه های اجتماعی